Bardzo często można natknąć się na określenie peptydy, najczęściej właśnie w odniesieniu do aminokwasów. A więc czym są peptydy?

Peptydy (podstawowy składnik białek) - termin ten po raz pierwszy został zaproponowany przez Emila Fishera w XIX w. Jest to określenie grupy związków organicznych posiadających wiązania peptydowe. Powstają w wyniku kondensacji aminokwasów, których rodzaj oraz liczba wpływa na właściwości budowanej cząsteczki. Nawet najkrótsze wiązania peptydowe mają bardzo duże znaczenie biologiczne. Przykładem jest tripeptyd glutation (cząsteczka zbudowana z trzech resztek aminokwasowych kwasu glutaminowego cysteiny i glicyny), którego obecność została stwierdzona w większości żywych komórek.

Peptydy powstałe z dwóch reszt aminokwasowych to dwupeptydy, z trzech – tri peptyd, z czterech tetra peptydy i tak dalej. Peptydy zawierające więcej niż 100 reszt aminokwasowych noszą nazwę białek.

 

Peptydy

 

W efekcie reakcji kondensacji (aminokwasy między sobą reagują) z wytworzeniem wiązania peptydowego powstają właśnie peptydy. Produktem ubocznym jest cząsteczka wody. Z reszt aminokwasów białkowych powiązanych wiązaniami peptydowymi są zbudowane naturalne białka i peptydy.

Hydroliza, czyli reakcja odwrotna do kondensacji polega na rozerwaniu utworzonych wiązań peptydowych i odtworzeniu poszczególnych aminokwasów. W hydrolizie bierze udział woda. Cząsteczki rozpadają się na grupy wodorotlenowe i atom wodoru, potem łączą się z uwolnionymi wiązaniami substancji wielkocząsteczkowej.